Voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Taxibestellen.nl is onderdeel van de Internet Taxi Centrale (I.T.C.).  Wij zijn een dienstverlenend internetplatform voor gewoon een taxi of taxi naar Schiphol, en bieden onze klanten taxivervoer tegen vaste tarieven, welke online en telefonisch te bestellen zijn.

Zowel consumenten en bedrijven kunnen bij ons een keuze maken uit verschillende soorten taxivervoer tegen een vaste en vaak scherpe prijs.

Taxibestellen.nl is een taxicentrale welke de geboekte taxiritten uit laat voeren door middel van dochterbedrijven. Om pieken op te vangen maken wij gebruik van zelfstandige collega’s, de zogenaamde ZZP’rs. Alle vervoerders voldoen aan de gestelde eisen van de taxiwet en hebben een ruime ervaring op de taximarkt.

1. Gebruik van Taxibestellen.nl:

Het is uitdrukkelijk verboden Taxibestellen.nl te gebruiken op een andere wijze als is beschreven op de website Taxibestellen.nl.

Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geboekte taxirit overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.

Taxibedrijf dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem aangeboden dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Taxibestellen.nl is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die worden aangeboden door taxibedrijf, noch is Taxibestellen.nl verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid of wettelijke toelaatbaarheid van producten of diensten die worden aangeboden.

1.2 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites van Taxibestellen.nl, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij Taxibestellen.nl, respectievelijk haar licentiegevers of taxibedrijf.

Het is derden verboden om Taxibestellen.nl te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen behoudens het downloaden en bekijken van de website voor eigen prive gebruik.

1.3 Afsluiting ritopdracht/annuleren

Reiziger/Opdrachtgever is gerechtigd de tevoren afgesloten Vervoersovereenkomst met tevoren overeengekomen ritprijs door middel van mondelinge, aan een medewerker van ons of per e-mail te annuleren.
Een annulering geldt alleen als deze op tijd door ons is ontvangen en/of bevestigd en voldoet aan het onder A genoemde. Als de annulering hieraan niet voldoet, geldt vanzelfsprekend het onder B genoemde.

A. indien de annulering plaatsvindt 24 uur voor aanvang van het vervoer is Reiziger/ Opdrachtgever aan de vervoerder niets verschuldigd.

B. indien de annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor aanvang van het vervoer is Reiziger/ Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd: de volledig overeengekomen ritprijs.

1.4 Geschillen

Een geschil tussen koper en taxibedrijf inzake de (potentiele) overeenkomst dient taxibedrijf op te lossen. Taxibestellen.nl is uitdrukkelijk geen partij in dit geschil.

1.5 Verwijzingen:

Onze website bevat verwijzingen naar websites van derden. Wij hebben over deze website’s heeft geen zeggenschap en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. Bij gebruik van deze websites zijn de algemene voorwaarden van deze sites van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.6 Beveiliging:

Wij spannen ons naar alle redelijkheid met onze systemen in om u en ons te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand der techniek.

1.7 Aansprakelijkheid

Taxibestellen.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op eniger wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Taxibestellen.nl.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op eniger wijze voortvloeien uit handelingen door derden verricht, de onmogelijkheid om Taxibestellen.nl te gebruiken, onrechtmatig gebruik van Taxibestellen.nl door een derde en handelingen van derden, nadat een ritopdracht tot stand is gekomen door gebruikmaking van de website.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Taxibestellen.nl of haar ondergeschikten met betrekking tot onze website.
Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Onze aansprakelijkheid voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige weergave van ritopdrachten is beperkt tot het bedrag dat wordt berekend voor dienstverlening middels onze website.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

1.8 Uitsluiting:

Wij behouden ons het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van de website, indien op enige wijze in strijd wordt gehandeld met wet, openbare orde, goede zeden en onderhavige algemene voorwaarden, en onverminderd ons recht om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

1.9 Diversen:

Indien en voor zover enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde arbiter.
Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden door ons worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op Taxibestellen.nl. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.